Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.s-xxllt sutartis

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, kurios adresas yra www.s-xxl.lt, yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.2. Pardavėjas - UAB „In ultimo“, juridinio asmens kodas 302676546, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011332111, buveinės adresas: Strazdų g. 1, Gaižėnėlių k., Ringaudų sen., LT-53454, Kauno rajonas, Lietuvos Respublika, tel.: +370 65860741, elektroninio pašto adresas: uzsakymai@s-xxl.lt.

1.3. Pirkėjas – veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Ši Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.s-xxl.lt sutartis (toliau – Sutartis) – Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes nuotoliniu būdu elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Sutartį. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikoma užsakymo pateikimo momentu galiojanti Sutartis. 

2. Registracija elektroninėje parduotuvėje

2.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Kad registracija būtų sėkminga, šių duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga.

2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

2.3. Pirkėjas privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros prisijungimo slaptažodžio. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją, išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu uzsakymai@s-xxl.lt

2.4. Norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kad Sutartis yra sudaroma panaudojant elektronines priemones, todėl visais atvejais privalo būti pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti, o taip pat būtini tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą.

2.5. Pirkėjas atsako už elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

2.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje.

3. Sutarties sudarymas

3.1. Sutartis elektroninėje parduotuvėje sudaroma automatizuotai, naudojant elektronines priemones elektroninėje parduotuvėje Pirkėjui valią išreiškiant mygtuko „Patvirtinu, kad su Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.s-xxl.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“ paspaudimu bei elektroninėmis priemonėmis gaunant iš Pardavėjo patvirtinimą apie užsakymo gavimą ir priėmimą. Pardavėjas suteikia Pirkėjui tinkamas, veiksmingas ir prieinamas technines priemones, leidžiančias pastarajam nustatyti ir ištaisyti įvesties klaidas prieš pateikiant užsakymą.

3.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Sutarties nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Sutartimi ar su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Sutarties nuostatų, jis privalo nespausti mygtuko „Patvirtinu, kad su Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.s-xxl.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su visomis Sutarties nuostatomis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai ir iš dalies ar visiškai nesusipažino su Sutarties nuostatomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta prieš sudarant šią Sutartį.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, taip pat besąlygiškai patvirtina, kad iki Sutarties sudarymo yra išsamiai susipažinęs su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę (pagrindines prekės savybes), pardavėją (pardavėjo pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), prekės ir jos pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir prekės kaina galioja, prekės pristatymo būdą ir terminus, tinkamos ir netinkamos kokybės prekių grąžinimo bei keitimo tvarka, apmokėjimo už prekes tvarka, teise atsisakyti Sutarties ir jos įgyvendinimo sąlygomis. Jei Pirkėjas iki Sutarties sudarymo išsamiai nesusipažino su šiame Sutarties punkte išvardinta ir raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija, tai Pirkėjas negali užsakyti prekių elektroninėje parduotuvėje, priešingu atveju yra laikoma, jog Pirkėjas iki šios Sutarties sudarymo  išsamiai susipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija ir jokių klausimų dėl šios informacijos neturėjo.

3.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs norimų įsigyti prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei sutinkantis su Sutarties nuostatomis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis ir terminais bei kita elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinu, kad su Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.s-xxl.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“, ir, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą apie užsakymo gavimą ir patvirtinimą. Jei Sutartis negali būti sudaryta, tai Pardavėjas informuoja apie prekių užsakymo gavimą, kuriame nurodo, jog prekių užsakymas gautas, tačiau jo dėl tam tikrų priežasčių neįmanoma įvykdyti, todėl sutartis negali būti sudaryta.

3.5. Prekių užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo už užsakytas prekes Pardavėjo sąskaitoje banke momento. Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros skiltyje „Mano užsakymai“, o taip pat Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjas yra informuojamas apie užsakymo vykdymo būsenas, informuojant, kad užsakymas yra patvirtintas, kad mokėjimas yra gautas, kad užsakyta prekė yra rezervuota gamintojo sandėlyje, kad užsakyta prekė tranzitiniu siuntimu yra siunčiama iš gamintojo sandėlio Pardavėjui, kad užsakyta prekė yra įteikta Pirkėjo pasirinktam vežėjui. Pirkėjas taip pat yra informuojamas apie prekių užsakymui suteiktą siuntos numerį ir galimybę sekti savo siuntą pagal nurodytą nuorodą. 

3.6. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.

3.7. Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo, o Pirkėjas turi galimybę atsisiųsti ir savo elektroninėje laikmenoje išsisaugoti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą Sutartį (jos aktualią redakciją Sutarties sudarymo momentu). 

4. Prekių pirkimo-pardavimo tvarka ir sąlygos

4.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekių kokybę, kiekį, asortimentą ir komplektiškumą atitinkančias prekes, nurodytas prekių užsakyme Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių pristatymo ir prekių kainą, nurodytą prie prekių aprašymo ir sąskaitoje faktūroje, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, ir priimti prekes.

4.2. Informacija apie prekes bei jų tinkamumas naudoti pagal paskirtį:

4.2.1. Būtina informacija apie prekes elektroninėje parduotuvėje yra pateikiama prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prieš įsigydamas prekes Pirkėjas privalo susipažinti su prekių aprašymu (pagrindinėmis prekių savybėmis) bei informacija apie prekių dydžius. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.2.2. Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės yra tinkamos naudoti tik pagal jų įprastą paskirtį. Prekių priežiūros informacija yra pateikiama kiekvienos prekės etiketėje.

4.3. Prekių ir prekių pristatymo kaina bei atsiskaitymas už prekes:

4.3.1. Prekių kainos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) yra nurodomos prie prekių aprašymų elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Suformuotame užsakyme taip pat yra nurodoma prekių pristatymo kaina ir bendra galutinė suma, kurią turi sumokėti Pirkėjas, įsigyjantis prekes. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina. Jeigu po užsakymo patvirtinimo pasikeičia užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekių kaina, tokios prekės parduodamos pardavimo metu elektroninėje parduotuvėje galiojančia kaina.

4.3.2. Prekių pristatymo kainos dydis priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo, kuriam taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti suformuotame prekių užsakyme. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama. 

4.3.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

4.3.3.1. apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per šešias valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

4.3.3.2. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

4.3.3.3. apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai išankstinis apmokėjimas Perlo terminaluose, Maximos kasose, Lietuvos pašto ir PayPost skyriuose pagal užsakymo metu suformuotą Mokėjimo nurodymą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. 

4.3.3.4. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, o taip pat į Pirkėjo paskyrą elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas pateikia Pirkėjui Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra sugeneruojami automatiškai pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

4.4. Prekių pristatymas:

4.4.1. Prekių pristatymo teritorija ir būdai: 

4.4.1.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

4.4.1.2. Prekės pristatomos tokiu prekių pristatymo būdu, kokį pasirinko Pirkėjas (galimi prekių pristatymo būdai yra prekių pristatymas Lietuvos paštu, prekių pristatymas į Omniva siuntų savitarnos terminalus (paštomatus), Omniva kurjeriu).

4.4.2. Prekių išsiuntimo ir pristatymo terminas:

4.4.2.1. Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo prekių užsakymo dokumentą ir apmokėjimą už įsigyjamas prekes, užsakyme nurodytas prekes išsiunčia per suformuotame prekių užsakyme nurodytą terminą. Jei Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą panaikina ir prekių Pirkėjui neperduoda (neišsiunčia).

4.4.2.2. Prekes Pirkėjui Pardavėjas išsiunčia tokia tvarka: jei už užsakytas prekes mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke nuo pirmadienio iki sekmadienio – tai prekės iš Pardavėjo sandėlio Lietuvoje išsiunčiamos kitą savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio. 

4.4.2.3. Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo išsiuntimo dienos ir priklauso nuo prekių užsakymo metu Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo:

4.4.2.3.1. Preliminarus siuntų pristatymo terminas pagal Lietuvos pašto skelbiamą informaciją yra 3-5 darbo dienos, skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos.

4.4.2.3.2. Preliminarus siuntų pristatymo į Omniva ir LP Express siuntų savitarnos terminalus terminas pagal UAB OMNIVA LT bei LP Express skelbiamą informaciją yra 1-2 darbo dienos, skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos.

4.4.2.3.3. Preliminarus siuntų pristatymo LP Express kurjeriu terminas yra 1-2 darbo dienos, skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos.

4.4.2.3.4. Šventiniais laikotarpiais Lietuvos Respublikoje ir/ar gamintojo šalyje, pristatymo  trukmė gali ilgėti.

4.4.3. Prekės išsiunčiamos ir pristatomos pagal Pirkėjo Pardavėjui nurodytus duomenis (būtini duomenys yra vardas, pavardė, adresas (gatvė, namo numeris, jei yra – buto ar kabineto numeris, vietovė: kaimas/gyvenvietė (jei yra), miestas/rajonas (pvz.: Vilniaus rajonas, Vilnius), pašto kodas), telefono numeris). Pirkėjas atsako už duomenų tikslumą bei išsamumą ir prisiima riziką dėl visų pasekmių, atsiradusių dėl neteisingai nurodytų duomenų prekių pristatymui.

4.4.4. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio ar asortimento Pardavėjas per šioje Sutartyje nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 10 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą. Šiame punkte numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo sąskaitą banke, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekių užsakymą.

4.4.5. Prekių pristatymo kaina: Pirkėjui iš siūlomo sąrašo pasirinkus prekių pristatymo būdą, sąraše numatyta prekių pristatymo kaina tampa prekių užsakymo, su juo susijusios sąskaitos bei šios Sutarties sudedamąja kainos dalimi. Kaip yra nurodyta šios Sutarties 4.2.2. punkte, prekių pristatymo kainos dydis priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo, kuriam taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti suformuotame prekių užsakyme. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama. 

4.4.6. Prekių priėmimas:

4.4.6.1. Prekes pristačius Pirkėjui pagal jo nurodytus duomenis prekių pristatymui yra laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos.

4.4.6.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytų prekių siuntą. Gavęs užsakytų prekių siuntą Pirkėjas privalo nedelsdamas patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs pašto siuntos pažeidimų, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų Pirkėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip prekių siuntos gavimo dieną) apie pastebėtus neatitikimus informuoti Pardavėją šioje Sutartyje nurodytu Pardavėjo elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas nedelsiant (ne vėliau kaip prekių siuntos gavimo dieną) apie pastebėtus neatitikimus Pardavėjo neinformuoja, laikoma, kad perduota prekių siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas.

5. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas, prekių keitimas

5.1. Sutarties atsisakymas:

5.1.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių gavimo dienos, bet ne vėliau, kaip 30 dienų nuo prekių išsiuntimo dienos, atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui elektroninėje parduotuvėje įsigytas bet kurias neišpakuotas prekes.

5.1.2. Norėdamas atsisakyti Sutarties pagal šios Sutarties 5.1.1. punktų nuostatas Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą sutarties atsisakymo formą arba informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, kurioje be kito turi būti nurodytas aiškus Pirkėjo pareiškimas su sprendimu atsisakyti Sutarties. Sutarties atsisakymo forma yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Sutarties atsisakymo formą Pirkėjas turi galimybę atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės ir išsisaugoti savo elektroninėje laikmenoje.

5.1.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti prekes Pardavėjui. Grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos ir nesugadintos, turi būti nepašalintos prekių etiketės, prekės grąžinamos originalioje prekių pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekių įsigijimo dokumentą. Jeigu prekės nėra visos komplektacijos, yra dėvėtos, sugadintos, pašalintos prekių etiketės, nėra originalios prekių pakuotės, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių ir negrąžinti už prekes Pirkėjui sumokėtų sumų. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

5.1.4. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtas sumas už įsigytas prekes į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, kai šios Sutarties 5.1.3. punkto reikalavimus atitinkančios prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

5.2. Prekių keitimas:

5.2.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, jei Pirkėjui netiko šių prekių dydis ar spalva, į Pirkėjo pageidaujamą dydį ar spalvą, jei Pardavėjas turi Pirkėjo pageidaujamų keisti prekių dydžių ar spalvų.

5.2.2. Norėdamas pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, jei Pirkėjui netiko šių prekių dydis ar spalva, į Pirkėjo pageidaujamą dydį ar spalvą, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą prekių keitimo formą arba informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, kurioje be kito turi būti nurodytas aiškus Pirkėjo pareiškimas pakeisti įsigytas prekes. Prekių keitimo forma yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Prekių keitimo formą Pirkėjas turi galimybę atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės ir išsisaugoti savo elektroninėje laikmenoje.

5.2.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo pakeisti įsigytas prekes pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti keičiamas prekes Pardavėjui. Grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos ir nesugadintos, turi būti nepašalintos prekių etiketės, prekės grąžinamos originalioje prekių pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekių įsigijimo dokumentą. Jeigu prekės nėra visos komplektacijos, yra dėvėtos, sugadintos, pašalintos prekių etiketės, nėra originalios prekių pakuotės, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjui sumokėtų sumų.

5.2.4. Pirkėjui tenka tiesioginės keičiamų prekių grąžinimo ir išsiuntimo išlaidos, įskaitant ir pristatymo išlaidas, kurių pirkėjas nemokėjo dėl skelbiamos akcijos, nuolaidos kodo ar panašių lojalumo programų.

5.2.5. Gavus šios Sutarties 5.2.3. punkto reikalavimus atitinkančias grąžinamas prekes ir keičiamų prekių išsiuntimo išlaidas, prekės Pirkėjui yra išsiunčiamos ir pristatomos vadovaujantis šios Sutarties 4.4. punkto nuostatomis.

5.3. Prekės, kurios nekeičiamos ir atgal nepriimamos:

5.3.1. Visų rūšių apatinės kelnaitės, liemenėlės, glaustinukės ir panašūs gaminiai, jei jos buvo pasimatuotos;

5.3.2. Visų rūšių pėdkelnės ir kojinės, jei jos buvo išpakuotos ir/ar pasimatuotos; (įskaitant komplektus su šiomis prekėmis);

5.3.3. Visos prekės esančios kategorijoje "Seksualūs apatiniai" bei jos subkategorijose, jei šios prekės buvo išpakuotos arba pasimatuotos;

5.3.4. Prekės, kurias išpakavus, jų pakuotė tampa netinkama pakartotiniam įpakavimui, kai tokios prekės buvo išpakuotos;

5.3.5. Prekės, kurių apsauginė higieninė plėvelė buvo nuplėšta (Jei prekės komplektuojamos su tokia plėvele);

5.3.6. Prekės, kurios pažymėtos, kaip "B kategorija"

6. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

6.1. Pardavėjas valdo ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatomis,  Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims Pardavėjas perduoda išimtinai prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Šiame punkte nurodytais tikslais Pardavėjas valdo ir tvarko tokius Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, numerį, taip pat duomenis apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istoriją.

6.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais, taip pat būtų perduodami tretiesiems asmenims prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti prekių.

6.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Pardavėjo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Pirkėjas (duomenų subjektas), pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę neatlygintinai susipažinti pas Pardavėją esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjui, gavęs jo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šiuo atveju Pardavėjas raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. 

6.4. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius asmens duomenis Pirkėjas pateikia. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

6.5. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Pirkėjo asmens duomenys kartu su Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Norėdamas Pirkėjui perduoti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą informaciją elektroninių ryšių tinklu, elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas naudoja slapukus, kurie yra nedideli failai, atsiųsti į įrenginį, Pirkėjui besilankant elektroninėje parduotuvėje. Slapukai taip pat naudojami elektroninės parduotuvės interneto svetainėje Pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti, prisijungusio Pirkėjo tapatybei nustatyti, Pirkėjo pasirinkimams prisiminti (pvz., pageidautinai svetainės kalbai, rezultatų rodymo skaičiui puslapyje).

7.2. Slapukas Pirkėjo galiniame įrenginyje saugomas tol, kol baigiasi nustatytas jo galiojimo laikas (30 dienų). 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

8.2. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

8.3. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.

8.4. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

8.5. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia šioje Sutartyje ir elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais. 

8.6. Santykiams, kylantiems iš Šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.7. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. 

8.8. Neišsprendus ginčo šalių susitarimu Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (prieiga per internetą: < http://www.vvtat.lt/lt/vartotojams.html>.

8.9. Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo Sutartį pažeidusiai šaliai pateikti rašytinę pretenziją. Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas.

8.10. Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.