Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

1. Pardavėjas valdo ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatomis,  Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims Pardavėjas perduoda išimtinai prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Šiame punkte nurodytais tikslais Pardavėjas valdo ir tvarko tokius Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, numerį, taip pat duomenis apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istoriją.

2. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais, taip pat būtų perduodami tretiesiems asmenims prekių išsiuntimo ir pristatymo tikslu. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti prekių.

3. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Pardavėjo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Pirkėjas (duomenų subjektas), pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę neatlygintinai susipažinti pas Pardavėją esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjui, gavęs jo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šiuo atveju Pardavėjas raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. 

4. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius asmens duomenis Pirkėjas pateikia. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

5. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Pirkėjo asmens duomenys kartu su Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.